King James Bible

Bijbelverzen gerelateerd aan beloningen in de hemel van de King James Version (Statenvertaling) door relevantie

-Sorteer op Boekvolgorde

Jakobus 1:12 – zegende de man die de verzoeking verdraagt: want als hij beproefd wordt, zal hij de kroon des levens ontvangen, die de Heer hun heeft beloofd die Hem liefhebben.Mattheüs 16: 27-want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen; en dan zal hij een iegelijk naar zijn werken belonen.Matteüs 5: 12-verheug u en verheug u zeer: want uw loon is groot in de hemel; want alzo hebben zij de profeten vervolgd, die voor u geweest zijn.Lucas 12: 33-34-verkoop wat gij hebt, en geef aalmoezen; geef uzelf zakken, die niet oud zijn, een schat in de hemelen, die niet faalt, waar geen dief nadert, geen mot verderft. (Lees Meer…Matteüs 25: 21-zijn Heer zei tot hem: goed gedaan, goede en trouwe dienstknecht: gij zijt getrouw geweest over een paar dingen, Ik zal u heerser over vele dingen: ga gij in de vreugde van uw Heer.
1 Timothy 6:17-19-beveel degenen, die rijk zijn in deze wereld, dat zij niet hoogmoedig worden, noch vertrouwen op onzekere rijkdom, maar op de levende God, die ons rijkelijk alle dingen geeft om te genieten (Lees meer…Openbaring 22: 12-en zie, ik kom haastelijk; en mijn loon met mij, om een iegelijk te geven naar zijn werk.Matteüs 6: 4-opdat uw aalmoezen in het verborgene mogen zijn; en uw vader, die in het verborgene ziet, zal u openlijk belonen.2 Korintiërs 5: 10-Want wij moeten allen verschijnen voor de rechterstoel van Christus; opdat een iegelijk ontvangt de dingen in het lichaam, naar hetgeen hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.Openbaring 2: 10-vrees geen van die dingen, die gij zult lijden: zie, de duivel zal van u in de gevangenis werpen, opdat gij beproefd moogt worden; en gij zult verdrukking hebben tien dagen: wees getrouw tot den dood, en Ik zal u een kroon des levens geven.1 Korintiërs 2: 9 – maar zoals geschreven staat, heeft het oog niet gezien, noch het oor gehoord, noch zijn in het hart van de mens gegaan, de dingen die God bereid heeft voor degenen die Hem liefhebben.
Matthew 6:6 – Maar gij, als gij bidt, komt in uw kast, en als gij uw deur gesloten hebt, bidt tot uw vader, die in het verborgene is; en uw vader, die in het verborgene ziet, zal u openlijk vergelden.1 Korintiërs 3: 12-14-indien nu iemand op deze fundering bouwt, goud, zilver, edelstenen, hout, hooi, stoppels; (Lees meer…Matteüs 5: 17-19-denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te vernietigen: ik ben niet gekomen om te vernietigen, maar om te vervullen. (Lees Meer…Matteüs 25: 14-30-want als een man reist naar een ver land, riep hij zijn eigen knechten, en gaf hun zijn goederen. (Lees Meer…1 Korintiërs 3: 8 – wie plant en water geeft, is één: en een ieder zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid.1 Korintiërs 3: 13-15 – ieders werk zal openbaar gemaakt worden: want de dag zal het bekend maken, omdat het door vuur geopenbaard zal worden; en het vuur zal ieders werk beproeven, wat het ook is. (Lees Meer…Matteüs 6: 19-21-leg niet voor jezelf schatten op aarde op, waar mot en roest corrupt zijn, en waar dieven doorbreken en stelen: (Lees meer…)
Jeremiah 17:10-Ik, de HEERE, doorzoek het hart, beproef de nieren, om een iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen.Mattheüs 25: 46-en deze zullen gaan in de eeuwige straf: maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

onderwerpen en verzen worden automatisch gegenereerd door zoekopdrachten van gebruikers. Als een vers of onderwerp niet hoort, neem dan contact met ons op. Sommige Schriftverwijzingen / categorieën met dank aan Open Bible. info onder CC BY 3.0

gerelateerde termen uit het Bijbelwoordenboek:
Heaven Host of heaven Queen of heaven

zoek in de King James versie (Statenvertaling) voor meer referenties over beloningen in de hemel…

populaire onderwerpen voor Bijbelverzen

Bijbelverzen over God
Bijbelverzen over liefde
Bijbelverzen over geloof
Bijbelverzen over huwelijk
Bijbelverzen over genezing
Bijbelverzen over vrede
Bijbelverzen over Gebed

Bijbelverzen over kinderen
Bijbelverzen over vergeving
bijbelverzen over vertrouwen
Bijbelverzen over kracht
Bijbelverzen over genade
Bijbelverzen over dood
Bijbelverzen over hoop

Bijbelverzen over scheiding
Bijbelverzen over angst
Bijbelverzen over angst About Tien Geboden
Bijbelverzen over vrouwen
Bijbelverzen over echtgenoten
Bijbelverzen over de Hemel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *